15.04.2023

Oznanila za 2. Velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

Nedelja božjega usmiljenja,. Bela nedelja

MISEL IZ EVANGELIJA: Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« (Jn 20,6–8)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

BELA NEDELJA, SLAVJE SV. BIRME

 Nedelja,

16. 4. 2023

ob 8.00 za + Jožeta Ramšaka, obl.

sv. birma ob 10.00 za birmance in vse farane;

       za + Slavka Gorenjaka; za + Albina Kostrevca

Robert, opat

Poned., 17. 4.

 ob 7.00 za zdravje

* Gajšek za + Frančiško Frece

Evzebij, škof

Torek, 18. 4.

ob 19.00 za + Mihaela Omerzu

Leon IX., papež

Sreda, 19. 4.

ob 7.00 za + Jožeta Polaka

Teo, misijonar

Četrtek, 20. 4.

ob 19.00 za + Pavlo Šelih

* Gajšek za + Zvonka Pertinača

Anzelm, cerkveni učitelj

 Petek, 21. 4.

ob 7.00 za + Frideriko Rom

* Gajšek za + Štefanijo Mirt

Leonid, mučenec

Sobota, 22. 4.

ob 19.00 za + Jožefo in Antona Šoba

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

23. 4. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Uroša Čanžeka

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

BELA NEDELJA, SLAVJE SV. BIRME

 Nedelja,

16. 4. 2023

ob 8.00 za + Marijo in Franca Mulej ter sorodnike

Evzebij, škof

Torek, 18. 4.

ob 19.00 za + Stanislavo Gradič

Leonid, mučenec

Sobota, 22. 4.

ob 9.00 za + Terezijo Jernejšek, obl.

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

23. 4. 2023

ob 10.00 za + Stanija Gajška, 13. obl.

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Če pa Kristus ni bil obujen, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. (1Kor 15, 17-20)

Za nasmeh: Ogenj: Ko zdravnik ravno operira pacienta, nastane v stavbi nasproti bolnišnice požar. Zdravnik: »Sestra, v sobi pacienta zagrnite okna!« Sestra: »Zakaj?« Zdravnik: »Zato, da pacient, ko se zbudi, ne bo mislil, da je v peklu.«

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 16. DO 23. APRILA 2023

V sredo, 12. 4., nas je obiskal škof dr. Maksimilijan Matjaž in ob tem opravil tudi pregled župnijskega dela po obeh župnijah, se srečal z birmanci, starši in botri, in po maši s ključarji ter člani Župnijskega sveta obeh župnij. Srečanje je bilo lepo, ustvarjalno in povezovalno. Škof je pohvalil naše delo in sodelovanje vernikov ter spodbujal še k širšemu krogu sodelavcev, saj bo prihodnost zahtevala zaradi pomankanja duhovnih poklicev še več sodelujočih v župnijskem delovanju.

Danes, 16. 4., je ob 10.00 na Teharjah slovesnost sv. birme za 15 naših birmancev in birmank iz obeh župnij. Vabim, da molimo za te mlade in njihove botre ter družine, da bi vero poglobili in šli kot kristjani in farani po pravi poti skozi lepe in težke dni življenja. Župnija je skupnost, občestvo in zato smo vsi soodgovorni za sedanjost in prihodnost vere, družin in verskega življenja v župniji. Naj nas škofov obisk in podeljeni zakrament našemu mlademu rodu vse spodbudi, da bi svojo vero živeli osebno, dejavno in v okviru župnije.

Ne pozabimo starejših faranov!

Številni naši farani, ki so ostareli ali bolni ali živijo v domu ostarelih, več ne morejo v cerkev, čeprav so bili prej aktivni in zvesti prejemniki zakramentov. Ob božiču in veliki noči spodbujam svojce, da bi jim omogočili prejem zakramentov na domu, a je žal zelo malo posluha za versko življenje ostarelih. Obisk duhovnika pri bolniku nič ne stane, duhovnik pride z veseljem in tudi bolniku prinaša veselje in upanje, sam mu prinaša Boga. Tako je zanj dvojno zdravilo. Vsaj enkrat v letu pa damo možnost srečanja za bolnike v naši cerkvi, kjer je priložnost za sveto spoved, maziljenje in obhajilo. Potem jih povabimo še v dvorano na srečanje ob mizi. V ta namen pripravljamo srečanje v soboto, 22. 4., ob 15.00 v cerkvi na Teharjah. Že pol ure prej bom na razpolago za spoved v cerkvi. Lepo prosim, omogočite svojim starejšim to srečanje, pripeljite jih ali mi vsaj sporočite, da potrebujejo prevoz in ga bomo mi organizirali. Lepo prosim člane župnijskega sveta za obveščanje starejših in bolnih na vašem področju ter za pomoč pri pripravi in izvedbi srečanja. Hvala vsem, ki boste v tem duhu kaj storili za starejše.

»MIR VAM BODI«

Zelo pomenljivo je to, kar navaja evangelij, da je Jezus med svojimi prikazovanji apostolom, zbranim v dvorani zadnje večerje, večkrat ponovil pozdrav 'Mir vam bodi!' (Jn 20,19.21.26). Tradicionalni pozdrav, s katerim se zaželi mir 'shalom', postane tukaj nekaj novega. Postane dar tistega miru, ki ga lahko samo Jezus da, saj je sad njegove korenite zmage nad zlom. 'Mir', ki ga Jezus ponuja svojim prijateljem, je sad Božje ljubezni, ki ga je pripeljala do smrti na križu, do prelitja svoje krvi, kot ponižnega in krotkega Jagnjeta, 'polnega milosti in resnice' (Jn 1,14). Sedaj je jasno, zakaj je sveti Janez Pavel II. hotel imenovati to prvo nedeljo po veliki noči nedeljo Božjega usmiljenja, in to s točno določeno podobo Kristusove prebodene strani, iz katere prihajata kri in voda, kakor to pričuje apostol Janez, ki je to videl (prim Jn 19,34–37). Jezus je vstal in od Njega živega izvirata velikonočna zakramenta krst in evharistija. Kdor k njima pristopi z vero, prejme dar večnega življenja. Dragi bratje in sestre, sprejmimo dar miru, ki nam ga ponuja vstali Jezus, ter pustimo, da nam napolni srce s svojim usmiljenjem! Na ta način, torej z močjo Svetega Duha, Duha, ki je Kristusa obudil od mrtvih, bomo lahko tudi mi prinašali drugim te velikonočne darove. Sveta Marija, Mati usmiljenja, naj jih izprosi za nas.                                                                                                                                                                                                                                                    Benedikt XVI.

 

 

Zakrament svete birme

Zakrament birme, ki sledi krstu in obhajilu, je zadnji izmed zakramentov uvajanja. Birmanec se takrat popolnoma poveže s cerkveno skupnostjo, ter prejme Svetega Duha in njegove darove.  Birma je kot nekakšna pogodba z Bogom – birmanec se zaobljubi, da pripada krščanski veri ter da bo postal ‘priča’ za Kristusa, Bog pa mu v dar dá svojega Duha, ki bo vselej prisoten v njegovem življenju. Ta praznik torej hkrati označuje tudi nek prehod iz otroštva v odraslost, nov dar pa bo birmancu pomagal pri odločitvah in v preizkušnjah. 

Kaj je birma? Zakrament svete birme bi lahko imenovali »krščanska polnoletnost«. Zaključuje zakramente uvajanja v krščanstvo, kar pomeni, da je krščenec z zakramentov svete birme v polnosti vključen v (lokalno) župnijsko skupnost in da je pripravljen odgovorno živeti krščansko življenje. Ko otrok doseže telesno in čustveno zrelost, se zanj začenja novo obdobje življenja. Prihaja iz otroštva v odraslost in zato posebej potrebuje veliko milosti in blagoslova, da bo postal in ostal odgovoren ter uspešen odrasel človek in kristjan. Ker se Bog zaveda človekove svobodne volje in s tem tudi šibkosti človeške narave, je postavil zakrament svete birme, ki pomeni dar Svetega duha, ki krstno milost dopolni (prim. Apd 8,15–17; 19,5sl). Sveta birma je pomoč, da bi se otrok, ki je sedaj že mladostnik in na pragu odraslosti v življenju znal in zmogel prav odločati in uporabljati vse, kar mu Bog podarja. Pred prejetjem Svetega duha, mora birmanec poglobiti svojo osebno vero, versko znanje in sodelovanje v Cerkvi. Birmanci se skozi veroučno leto pripravljajo in dopolnjujejo znanje o katoliški veri ter so pogosto nekaj dni pred birmo tudi izprašani. Na prejem zakramenta birme se birmanec (skupaj z botrom in družino) pripravi z molitveno devetdnevnico k Svetemu Duhu.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

· Birma: 16. 4. 2023 ob 10.00 na Teharjah; prvo sv. obhajilo: 21. 5. 2023 na Teharjah.

· Srečanje starejših: 22. 4. na Teharjah ob 15.00. Prosim, omogočite starejši in bolnim.

Oratorij za otroke: 27.– 30. 6. Rezervirajte si čas.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Marec: Bukovžlak; april: Pečovje; Maj: Slance in sp. Vrhe

Kompole: Marec: Ogorevc in Draga; April: Šentjanž; maj: Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.